„СИТИ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ

ЕИК: 175264350
София 1164, бул. „Джеймс Баучер” № 23

Представляващ: Борислав Георгиев Тодоров – Изпълнителен директор

За нас: „Сити Пропъртис” АДСИЦ е регистрирано като акционерно дружество със специална инвестиционна цел с решение № 1/ 02.04.2007 г. на СГС по ф.д. № 4973/2007 с основен капитал 500 000 лв обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. на всяка акция. На 28 май 2008 г. основният капитал е увеличен на 650 000 лв. В края на третото тримесечие на 2011 г. са настъпили промени в акционерите на Дружеството и притежаваните от тях акции. През месец август 2012 година в резултат на публично предлагане на акции на „Сити Пропъртис „ АДСИЦ е регистрирано увеличение на капитала на Дружеството с още 650 000 броя акции с номинал 1 лев всяка.

Банка-депозитар: „Райфайзенбанк (България)“ АД.

Финансови отчети: http://www.x3news.com/

ДВИ: Екатерина Петрова Ганчева, моб. 0884551443

Покана и материали за ИОСА, насрочено за 17.03.2020 г.:

1. Покана-ИОСА

2. Пълномощно – образец

3. Декларация – ликвидатор

4. Дипломи

5. Свидетелство за съдимост

6. Професионална биография

7. План за ликвидация