български
english
Главна страница Карта на сайта За нас Проекти Партньори Корпоративно управление Пресцентър Контакти


Движение на акциите

Информация в БФБ

 
 

Сити ПропъртисАДСИЦ е акционерно дружество със
специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.
Секюритизация на недвижими имоти означава, че дружеството закупува, продава и управлява недвижими имоти с парични средства, които набира от инвеститорите чрез издаване на ценни книжа (акции, облигации).


Дружеството е учредено и вписано в търговския регистър през месец април 2007 год., по фирмено дело 4973/2007 год. на Софийски градски съд и вписано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията с ЕИК 175264350.
На 05.12.2007 год. с Решение № 1582 – ДСИЦ дружеството получи лиценз от Комисията за финансов надзор за упражняване на дейността си.


Новини от дружеството
Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 14.04.2016 гoд.
На 14.07.2015 год. Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква Извънредно Общо Събрание на Акционерите
Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 5.05.2015 гoд.
 

начало карта на сайта за нас проекти партньори корпоративно управление пресцентър контакти
MultiDesign Studio
виж повече