български
english
Главна страница Карта на сайта За нас Проекти Партньори Корпоративно управление Пресцентър Контакти


Движение на акциите

Информация в БФБ

 
 


                 "Сити Пропъртис" АДСИЦ - София

Управителен орган на Дружеството е неговият Съвет на Директорите.

Съставът на Съвета на директорите включва 3 физически лица, в това число един независим член. Съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа "независим" означава, че съответния директор не може да бъде:

  • служител в публичното дружество;
  • акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
  • лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
  • член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице, което е в такива отношения с Дружеството; не е свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството.

Членовете на Съвета на директорите на Дружеството са:

            Христо Димитров Гиргинов
Христо Димитров Гиргинов е Председател на Съвета на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ. Завършил е Висшия институт по архитектура и строителство, специалност "Архитектура". Член е в Съвета на директорите на "ХипоКапитал" АДСИЦ, и е управител на
"Пи Ди ЕМ" ЕООД – София.

            Иван Атанасов Гогов
Иван Атанасов Гогов е Заместник председател и независим член на Съвета на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ. Завършил е магистърска степен в Университета за национално и световно стопанство – София, специалност "Управление на международни проекти" и работи като социолог към "TNS BBSS - Gallup International"

            Иван Атанасов Манолов
Иван Атанасов Манолов е Изпълнителен директор на "Сити Пропъртис" АДСИЦ и член на Съвета на директорите на дружеството. Завършил е Икономически университет – Варна, специалност "Икономика и управление на промишлеността". Издържал е успешно изпит и притежава квалификация за Синдик. Член е на Съвета на директорите на "Одесос холдинг" АД, "ЗПК Одесос холдинг" АД, "Одесос лизинг" АД и "Одесос инвест" АД.

През последните пет години никой от членовете на Съвета на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ:

  • не е осъждан за престъпления;
  • не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради обявяване в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  • не е осъждан с влязла в сила присъда и/или бил обект на принудителни административни мерки или административни наказания (включително от посочените управляващи органи), свързани с дейността му като член на управителен орган или при осъществяване дейността на дружество и не е бил освобождаван от съда като директор на дружеството.


Новини от дружеството
Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 14.04.2016 гoд.
На 14.07.2015 год. Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква Извънредно Общо Събрание на Акционерите
Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 5.05.2015 гoд.
 

начало карта на сайта за нас проекти партньори корпоративно управление пресцентър контакти
MultiDesign Studio
виж повече виж повече