български
english
Главна страница Карта на сайта За нас Проекти Партньори Корпоративно управление Пресцентър Контакти

Междинни отчети за периода 01.01.2010-31.03.2010 год.

1. Счетоводен баланс

2. Информация по чл.25, ал.1, т.1-3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел
за "Сити Пропъртис" АДСИЦ

3. Приложение №9 към чл.28, ал.2, чл.33, т.2 от Наредба №2

4. Междинен финансов отчет на "Сити Пропъртис" АДСИЦ към 31.03.2010 год.

5. Междинен доклад за дейността на "Сити Пропъртис" АДСИЦ по чл. 100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

6. Декларация 1 по чл.100о, ал.4, т.3

7. Декларация 2 по чл.100о, ал.4, т.3
начало карта на сайта за нас проекти партньори корпоративно управление пресцентър контакти
MultiDesign Studio