български
english
Главна страница Карта на сайта За нас Проекти Партньори Корпоративно управление Пресцентър Контакти


Междинни отчети за периода 01.07.2010-31.09.2010 год.

1. Счетоводен баланс

2. Информация по чл.25, ал.1, т.1-3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел
за "Сити Пропъртис" АДСИЦ

3. Приложение №9 към чл.28, ал.2, чл.33, т.2 от Наредба №2

4. Междинен финансов отчет на "Сити Пропъртис" АДСИЦ към 31.03.2010 год.

5. Междинен доклад за дейността на "Сити Пропъртис" АДСИЦ по чл. 100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

6. Информация по чл.33 ал.1, т.6 от Наредба 2/2003 год.

7. Декларация 1 по чл.100о, ал.4, т.3

8. Декларация 2 по чл.100о, ал.4, т.3
начало карта на сайта за нас проекти партньори корпоративно управление пресцентър контакти
MultiDesign Studio