български
english
Главна страница Карта на сайта За нас Проекти Партньори Корпоративно управление Пресцентър Контакти


Междинни отчети за периода 01.07.2015-30.09.2015 год.

1. Информация по чл.25, ал.1, т.1-3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел
за "Сити Пропъртис" АДСИЦ

2. Приложение №9 към чл.28, ал.2, чл.33, т.2 от Наредба №2

3. Междинен финансов отчет на "Сити Пропъртис" АДСИЦ към 30.09.2015 год.

4. Междинен доклад за дейността на "Сити Пропъртис" АДСИЦ по чл. 100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

5. Информация по чл.33 ал.1, т.6 от Наредба 2/2003 год.

6. Счетоводен баланс

7. Декларация и подпис на съставителя на финансовия отчет

8. Декларация на изпълнителния директор

9. Декларация по чл.100 на изпълнителния директор
начало карта на сайта за нас проекти партньори корпоративно управление пресцентър контакти
MultiDesign Studio