български
english
Главна страница Карта на сайта За нас Проекти Партньори Корпоративно управление Пресцентър Контакти

Междинни отчети за периода 01.01.2008-31.03.2008 година

1. Счетоводен баланс

2. Информация по чл.25, ал.1, т.1-3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел
за "Сити Пропъртис" АДСИЦ

3. Приложение №9 към чл.28, ал.2, чл.33, т.2 от Наредба №2

4. Информация по чл.33 ал.1, т.6 от Наредба 2/2003 год. за периода 01.01.2008-31.03.2008 год.
на "Сити Пропъртис" АДСИЦ

5. Междинен доклад за дейността на "Сити Пропъртис" АДСИЦ по чл. 100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

6. Междинен финансов отчет на "Сити Пропъртис" АДСИЦ към 31.03.2008 годначало карта на сайта за нас проекти партньори корпоративно управление пресцентър контакти
MultiDesign Studio