български
english
Главна страница Карта на сайта За нас Проекти Партньори Корпоративно управление Пресцентър Контакти

Междинни отчети за периода 01.07.2009 - 31.09.2009 година

1. Счетоводен баланс

2. Информация по чл.25, ал.1, т.1-3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел
за "Сити Пропъртис" АДСИЦ

3. Приложение №9 към чл.28, ал.2, чл.33, т.2 от Наредба №2

4. Информация по чл.33 ал.1, т.6 от Наредба 2/2003 год.

5. Междинен доклад за дейността на "Сити Пропъртис" АДСИЦ по чл. 100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

6. Междинен финансов отчет на "Сити Пропъртис" АДСИЦ към 30.09.2009 год.

7. Декларация 1 по чл.100о, ал.4, т.3

8. Декларация 2 по чл.100о, ал.4, т.3
начало карта на сайта за нас проекти партньори корпоративно управление пресцентър контакти
MultiDesign Studio