български
english
Главна страница Карта на сайта За нас Проекти Партньори Корпоративно управление Пресцентър Контакти


Движение на акциите

Информация в БФБ


Корпоративното управление на „Сити Пропъртис” АДСИЦ се основава на следните основни принципи:

  • Да осигури на акционерите запазване и нарастване на стойността на инвестициите им чрез реализиране на стабилен доход при балансирано разпределение на риска;
  • Да защити правата на акционерите си и да обезпечи равнопоставеното третиране, както на мажоритарните, така и на миноритарните акционери.
  • Да осигури своевременно и точно разкриване на изискуемата по закон информация, свързана с дейността на Дружеството;
  • Да обезпечи признаването на правата на лицата, заинтересовани от управлението на Дружеството и да действа за повишаване на доверието им в управлението.
  • Отговорности на управителните органи.

Програмата за добро корпоративно управление на “Сити Пропъртис” АДСИЦ е разработена на базата на международните стандарти за добро корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), приети на 18.12.2002 г. от ДКЦК, сега Комисия за финансов надзор (КФН).

Програмата отразява принципите и политиката, която ще следва Съвета на директорите на „Сити Пропъртис” АДСИЦ за осигуряване на възможност за упражняване на правата на акционерите съгласно нормативната уредба и Устава на Дружеството, както и за разкриването на необходимата информация от “Сити Пропъртис” АДСИЦ, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Търговския закон (ТЗ) и Наредбите, регламентиращи изискванията към дейността на дружествата със специална инвестиционна цел.

Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на "Сити Пропъртис" АДСИЦ

 
 
 

Новини от дружеството
Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 14.04.2016 гoд.
На 14.07.2015 год. Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква Извънредно Общо Събрание на Акционерите
Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 5.05.2015 гoд.
 

начало карта на сайта за нас проекти партньори корпоративно управление пресцентър контакти
MultiDesign Studio