български
english
Главна страница Карта на сайта За нас Проекти Партньори Корпоративно управление Пресцентър Контакти

Виж всички новини

2008-05-16 - СД - Вземане на решение за регистрация на ЦК (ценни книжа)

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 13/16.05.2008 г. е взето следното решение: На основание чл. 5, ал. 3, т. 3, във връзка с чл. 154 и чл. 60 от Правилника на Борсата, регистрира на Неофициален пазар на финансови инструменти, “Неофициален пазар на акции”, сегмент “А” на БФБ-София АД, следната емисия акции:
- Емитент: “Сити ПропъртисАДСИЦ - София;
- ISIN код: BG1100074076;
- Размер на емисията: 650 000 лева;
- Брой акции: 650 000 броя;
- Номинална стойност на една акция: 1 /един/ лев;
- Вид на акциите: обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми;
- Присвоен борсов код: CITIP;
- Датата на въвеждане за търговия е 26.05.2008 год. /понеделник/;


начало карта на сайта за нас проекти партньори корпоративно управление пресцентър контакти
MultiDesign Studio