български
english
Главна страница Карта на сайта За нас Проекти Партньори Корпоративно управление Пресцентър Контакти

Виж всички новини

Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ взе решение за
увеличение на капитала на Дружеството

На основание чл. 12, ал. 3 във вр. ал. 1 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и чл.28, ал.3 от Наредба N:2/2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, ви уведомяваме, че на свое заседание от 02.02.2012 г. съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ взе решение за увеличаване на капитала на дружеството от 650 000 лв. на 1 300 000 лв. чрез първично публично предлагане на 650 000 броя нови обикновени безналични акции с право на глас и с емисионна стойност от 1 (един) лев всяка.

Увеличението ще се извърши при условията на чл. 78 от ЗППЦК във връзка с § 2 от ПЗР на ЗДСИЦ (въз основа на потвърден от КФН проспект).

Протокол от заседанието

 


начало карта на сайта за нас проекти партньори корпоративно управление пресцентър контакти
MultiDesign Studio