български
english
Главна страница Карта на сайта За нас Проекти Партньори Корпоративно управление Пресцентър Контакти

Виж всички новини

Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква Извънредно Общо Събрание на Акционерите, насрочено за 20.10.2014 год.

На събранието имат право да участват лица, които са акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на Централния депозитар. Дружеството е издало 1 300 000 акции с право на глас.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на регистрация и кореспонденция на дружеството в гр. София, бул. "Джеймс Баучер" № 23, и на интернет страницата на дружеството, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на общото събрание на акционерите.

Регистрацията на акционерите започва в 09.30 ч. на 20.10.2014 год. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с писмено изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощното за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, както и удостоверение за актуална регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения.

Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност.

Документи за събранието

1. Покана за Извънредно Общо събрание на акционерите - 20 октомври 2014 год.
2. Образец на пълномощно за ОСА - 20.10.2014 год., PDF формат
3. Протокол от заседанието на Съвета на Директорите - 8.09.2014 год.
4. Декларация за съдимост от Теменуга Нешова Калканова
5. Свидетелство за съдимост на Теменуга Нешова Калканова

Документи от събранието

1. Списък на присъствалите акционери на извънредното общо събрание на акционерите на
   „Сити Пропъртис“ АДСИЦ, проведено на 20.10.2014 г.

2. Протокол от заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на
   „Сити Пропъртис“ АДСИЦ, проведено на 20.10.2014 г.

 


начало карта на сайта за нас проекти партньори корпоративно управление пресцентър контакти
MultiDesign Studio