български
english
Главна страница Карта на сайта За нас Проекти Партньори Корпоративно управление Пресцентър Контакти

Виж всички новини

Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква
редовно годишно Общо събрание на акционерите, насрочено за 25.03.2015 год.

На събранието имат право да участват лица, които са акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на Централния депозитар. Дружеството е издало 1 300 000 акции с право на глас.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса за кореспонденция на дружеството в гр. София, бул. "Дж. Баучер" № 23 и на интернет страницата на дружеството, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на общото събрание на акционерите.

Регистрацията на акционерите започва в 09.30 ч. на 25.03.2015 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с писмено изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощното за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, както и удостоверение за актуална регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения.

Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност.

Документи за събранието

1. Покана за Извънредно Общо събрание на акционерите - 25 март 2015 год.
2. Образец на пълномощно за ОСА - 25.03.2015 год.
3. Протокол от заседанието на съвета на директорите - 9.02.2015 год.

Документи от събранието

1. Протокол от заседанието на общо събрание на акционерите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ- 25.03.2015 год.
2. Списък на присъствалите акционери на общо събрание на акционерите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ- 25.03.2015 год.


начало карта на сайта за нас проекти партньори корпоративно управление пресцентър контакти
MultiDesign Studio