български
english
Главна страница Карта на сайта За нас Проекти Партньори Корпоративно управление Пресцентър Контакти

Виж всички новини

Редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2008 год.

   Съветът на директорите на „Сити ПропъртисАДСИЦ, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на2008 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. „Будапеща” 2, хотел „Арена ди Сердика”, при следния дневен ред:

   1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.;
Проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г.;
   2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2007 г.
Проект за решение – ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на дружеството за 2007 г.
   3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
Проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
   4. Приемане на решение за разпределение на печалба и дивидент за 2007 г.;
Проект за решение – ОС не разпределя печалба и дивидент за 2007 г.;
   5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
   6. Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите;
Проект за решение – ОС приема предложените от Съвета на директорите промени в състава на Съвета на директорите;
   7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;
Проект за решение – ОС приема предложеният от Съвета на директорите размер на възнаграждение за 2008 г.;
   8. Овластяване на лице за сключване на договори за управление по смисъла на чл. 244, ал. 7 ТЗ с новоизбраните членове на СД;
Проект за решение – ОС овластява г-н Стоян Тодоров Тошев – член на Съвета на директорите да подпише договор за управление с новоизбраните членове на Съвета на директорите;
   9. Приемане на изменения и допълнения в Устава на Дружеството;
Проект за решение – ОСА приема предложените от Съвета на директорите изменения и допълнения в Устава на Дружеството.
   10. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2008 г.;
Проект за решение – ОС избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2008г.;
   11. Разни – няма предложение за решение.

   На събранието имат право да участват лица, които са акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на Централния депозитар.
Дружеството е издало 650 000 акции с право на глас. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. „Средна гора” 49, ет.5, ап. 8, и в бюлетина на „Българска фондова борса – София” АД, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на общото събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите започва в 10.00 ч. на 30.06.2008 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите.
Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощното за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, както и удостоверение за актуална регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения.
Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощното за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

   Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 18.07.2008 г. от 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на това общо събрание на акционерите на дружеството, следва да предостави на дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 17 ч. на 27.06.2008 г. на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. „Средна гора” 49, ет.5, ап. 8.
Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата по ЗППЦК, е нищожно.начало карта на сайта за нас проекти партньори корпоративно управление пресцентър контакти
MultiDesign Studio