български
english
Главна страница Карта на сайта За нас Проекти Партньори Корпоративно управление Пресцентър Контакти

Виж всички новини

Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свика и проведе
редовно годишно Общо събрание на акционерите на 28.06.2017 год.

На събранието имат право да участват лица, които са акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на Централния депозитар. Дружеството е издало 1 300 000 акции с право на глас.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса за кореспонденция на дружеството в гр. София, бул. "Дж. Баучер" № 23 и на интернет страницата на дружеството, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на общото събрание на акционерите.

Регистрацията на акционерите започва в 09.30 ч. на 28.06.2017 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с писмено изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощното за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, както и удостоверение за актуална регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения.

Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност.

Документи от събранието

1. Протокол от заседанието на Редовно годишно Общо събрание на акционерите на 28.06.2017 год.
2. Доклад на Директор връзки с инвеститорите
3. Доклад на Независимият одитор
4. Годишен финансов отчет към 31 декември 2016 год.
5. Годишен доклад за дейността на дружеството
6. Справки - годишни и месечни на индивидуална основа
7. Удостоверение от Агенцията по вписванията за "Пенсионно-осигурителна компания ДОВЕРИЕ" АД

 


начало карта на сайта за нас проекти партньори корпоративно управление пресцентър контакти
MultiDesign Studio