български
english
Главна страница Карта на сайта За нас Проекти Партньори Корпоративно управление Пресцентър Контакти

Виж всички новини

Редовно годишно общо събрание на акционерите на 17.07.2009 год.

   Съветът на директорите на „Сити Пропъртис” АДСИЦ, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 17.07.2009 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. „Латинка” 9Б, партер, при следния дневен ред:
1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение – ОС приема    отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.;
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2008 г.;    проект за решение – ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената    проверка на дейността на дружеството за 2008 г.
3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение – ОС    одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
4. Приемане на решение за разпределение на печалба и дивидент за 2008 г.; проект за решение – ОС не    разпределя печалба и дивидент за 2008 г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; проект    за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през    2008 год.;
6. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г.; проект за решение – ОС избира предложения от    Съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2009г.;
7. Вземане на решение за промени в състава на Съвета на директорите на „Сити Пропъртис” АДСИЦ; проект за    решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за промяна в състава на Съвета на    директорите.
8. Избор на одитен комитет на „Сити Пропъртис” АДСИЦ, съгласно разпоредбата на чл. 40е от Закона за    независимия финансов одит; проект за решение - ОСА на „Сити Пропъртис” АДСИЦ избира одитен комитет    на Дружеството в състав: членовете на Съвета на директорите на дружеството. Избира Изабела Василева    Джалъзова за председател на одитния комитет. Определя мандат на одитния комитет от 4 /четири/ години.
9. Разни – няма предложение за решение.

   На събранието имат право да участват лица, които са акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на Централния депозитар. Дружеството е издало 650 000 акции с право на глас. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса за кореспонденция на дружеството в гр. София, ул. „Латинка” 9Б, партер, и на интернет страницата на дружеството, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на общото събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите започва в 9.30 ч. на 17.07.2009 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощното за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, както и удостоверение за актуална регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощното за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

   Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 31.07.2009 г. от 10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на това общо събрание на акционерите на дружеството, следва да предостави на дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 17 ч. на 10.07.2009 г. на адреса за кореспонденция на дружеството в гр. София, ул. „Латинка” 9Б, партер. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата по ЗППЦК, е нищожно.


начало карта на сайта за нас проекти партньори корпоративно управление пресцентър контакти
MultiDesign Studio