български
english
Главна страница Карта на сайта За нас Проекти Партньори Корпоративно управление Пресцентър Контакти

Виж всички новини

На 17.07.2009 год. “Сити Пропъртис” АДСИЦ проведе редовно годишно общо събрание

   На 17.07.2009 год. в гр. София, ул. „Латинка” 9Б партер, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на „Сити Пропъртис” АДСИЦ.
Бяха приети отчета за дейността на дружеството през 2008 год., доклада на специализираното одиторско предприятие “БДО Акеро” ООД за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2008 год., годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.
ОСА реши, че поради липса на законови основания не се разпределя дивидент.
Освободени бяха от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.
Г-жа Валентина Николова Цонева беше освободена като член на съвета на Директорите на дружеството. Съгласно разпоредбата на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит, ОСА избра одитен комитет на Дружеството включващ всички членове на Съвета на директорите на дружеството.
Г-жа Изабела Василева Джалъзова беше избрана за председател на одитния комитет, който се реши да бъде с мандат от 4 /четири/ години.

 


начало карта на сайта за нас проекти партньори корпоративно управление пресцентър контакти
MultiDesign Studio