български
english
Главна страница Карта на сайта За нас Проекти Партньори Корпоративно управление Пресцентър Контакти

Виж всички новини

Съветът на директорите на “Сити Пропъртис” АДСИЦ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 03.09.2010 год.

   Съветът на директорите на “Сити Пропъртис” АДСИЦ, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 03.09.2010 г. от 10:00 ч. в гр. София, ул. “Латинка” 9Б партер, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.

2. Годишен доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2009 г.; проект за решение – ОС одобрява и приема годишния доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2009 г.

3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2009 г.; проект за решение – ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на дружеството за 2009 г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

5. Приемане на решение за разпределение на печалба и дивидент за 2009 г.; проект за решение – ОС не разпределя печалба и дивидент за 2009 г.;

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.

7. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г.; проект за решение – ОС избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2010г.

8. Вземане на решение за освобождаване на Съвета на директорите на „Сити Пропъртис” АДСИЦ поради изтичане на мандата му; проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за освобождаване на Съвета на директорите поради изтичане на мандата му.

9. Вземане на решение за назначаване на нов Съвет на директорите на „Сити Пропъртис” АДСИЦ със състав по предложение на акционерите; проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за назначаване на нов Съвет на директорите в състав по предложение на акционерите.

10.Разни – няма предложение за решение.

На събранието имат право да участват лица, които са акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на Централния депозитар. Дружеството е издало 650 000 акции с право на глас. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса за кореспонденция на дружеството в гр. София, ул. „Латинка” 9Б, партер, и на интернет страницата на дружеството, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на общото събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите започва в 9.30 ч. на 03.09.2010 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност.

 


начало карта на сайта за нас проекти партньори корпоративно управление пресцентър контакти
MultiDesign Studio