български
english
Главна страница Карта на сайта За нас Проекти Партньори Корпоративно управление Пресцентър Контакти

Виж всички новини

На 20.09.2010 г. “Сити Пропъртис” АДСИЦ проведе редовно годишно общо събрание

   На 20.09.2010 год. в гр. София, ул. “Латинка” 9Б партер, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на “Сити Пропъртис” АДСИЦ. Бяха приети отчета за дейността на дружеството през 2009 год., годишния доклад на Директора за връзка с инвеститорите, доклада на специализираното одиторско предприятие “БДО България” ООД за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2009 год. и годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.

   ОСА реши, че поради липса на законови основания не се разпределя дивидент. Освободени бяха от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.

  За регистриран одитор на Дружеството за 2010 год. бе избрано специализираното одиторско предприятие “БДО България” ООД.

  На основание чл. 233, ал. 2 от Търговския закон, поради изтичане на мандата на Съвета на директорите, бяха освободени от длъжност:
“Трансстрой-Бургас” АД, вписано в търговския регистър на Бургаски окръжен съд по ф.д. N: 3249/1994г., със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. “Успенска” 8, представлявано съгласно чл. 234, ал. 1, т.2 от Търговския закон от Изабела Василева Джалъзова, Янко Петров Пашов, Соня Георгиева Петрова и Олга Петрова Дякова.

За членове на новият Съвет на директорите бяха избрани съответно: Иван Атанасов Манолов, Христо Димитров Гиргинов и Иван Атанасов Гогов като независим член на Съвета на директорите на “Сити Пропъртис” АДСИЦ.

Документи от събранието

1. Протокол от събранието
2. Декларации на новоизбраните членове на новият Съвет на директорите

 


начало карта на сайта за нас проекти партньори корпоративно управление пресцентър контакти
MultiDesign Studio