български
english
Главна страница Карта на сайта За нас Проекти Партньори Корпоративно управление Пресцентър Контакти

Виж всички новини

Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 18.03.2011 год.

   Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 18.03.2011 г. от 10:00 ч. в гр. София, ул. "Латинка" 9Б, партер, при следния дневен ред:

   1. Доклад на изпълнителния директор за финансовото състояние на дружеството към 30.11.2010 год.

   2. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до 30.11.2010 год.

   3. Вземане на решение за продажба на недвижимите имоти собственост на Дуржеството, находящи се в
с. Маджаре, общ. Самоков, подробно описани в нотариален акт N:98, том IIA, рег. N:2076, дело N:288 от 19.03.2008 г. от нотариус Борислав Механджийски, в едно с макета и визуализиращите изображения на хотел "Каприз", с. Маджаре.

4. Вземане на решение за определяне възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и Изпълнителния директор.

5. Вземане на решение за смяна на регистрирания одитор на Дружеството за финансовата 2010 год.

6. Разни

На събранието имат право да участват лица, които са акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на Централния депозитар. Дружеството е издало 650 000 акции с право на глас. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса за кореспонденция на дружеството в гр. София, ул. "Латинка" 9Б, партер, и на интернет страницата на дружеството, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на общото събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите започва в 9.30 ч. на 18.03.2011 год. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност.

Документи за събранието

1. Покана за Общо събрание на акционерите - 18 Март 2011 год.
2. Образец на пълномощно за ОСА - 18.03.2011 год.
3. Протокол от заседанието на съвета на директорите - 1.02.2011 год.

 


начало карта на сайта за нас проекти партньори корпоративно управление пресцентър контакти
MultiDesign Studio