български
english
Главна страница Карта на сайта За нас Проекти Партньори Корпоративно управление Пресцентър Контакти

Виж всички новини

Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 27.06.2011 год.

   Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 27.06.2011 г. от 10:00 ч. в гр. София, ул. "Латинка" 9Б, партер, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 год.;
2. Доклад на Изпълнителния Директор за извършени действия до момента и определяне насоките за развитие на Дружеството;
3. Годишен доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2010 год.;
4. Вземане на Решение за приемане доклада на регистрирания одитор над ГФО на Дружеството за финансовата 2010 год.;
5. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.;
6. Приемане на решение за разпределение на печалба и дивидент за 2010 год.;
7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2010 год.;
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 год.;
9. Разни.

На събранието имат право да участват лица, които са акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на Централния депозитар. Дружеството е издало 650 000 акции с право на глас. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса за кореспонденция на дружеството в гр. София, ул. "Латинка" 9Б, партер, и на интернет страницата на дружеството, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на общото събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите започва в 9.30 ч. На 27.06.2011 год. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност.

Документи за събранието

1. Покана за Общо събрание на акционерите - 27 юни 2011 год.
2. Образец на пълномощно за ОСА - 27.06.2011 год.
3. Протокол от заседанието на съвета на директорите - 9.05.2011 год.

Документи от събранието

1. Протокол от заседанието на Общото събрание на акционерите - 27 юни 2011 год.
2. Списък на акционерите и пълномощниците
3. Списък на пълномощниците, присъствали на събранието

 


начало карта на сайта за нас проекти партньори корпоративно управление пресцентър контакти
MultiDesign Studio