български
english
Главна страница Карта на сайта За нас Проекти Партньори Корпоративно управление Пресцентър Контакти


Движение на акциите

Информация в БФБ

 
 


"Сити Пропъртис" АДСИЦ има сключени договори с "Фиск" ЕООД.

      "Фиск" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Христо Ботев" N:38 А, ет.3, ап.14, е обслужващо дружество относно дейноста по счетоводното обслужване на "Сити Пропъртис" АДСИЦ. Дружеството е създадено през 1996 год. с предмет на дейност счетоводно - финансови услуги, консултантска дейност във връзка с финансово - счетоводна дейност на юридически и физичес-ки лица, организиране на счетоводно отчитане, и др.

Клиентите на "Фиск" EООД развиват дейността си в различни сектори на икономиката. Сред партньорите са водещи местни и чуждестранни фирми в областта на търговията, производството, недвижимите имоти и бизнес услугите.

"Фиск" EООД разполага с необходимите специалисти, за да предлага на своите клиенти професионални услуги като:

  • Текущо счетоводно обслужване
  • Тримесечно счетоводно обслужване
  • Годишно счетоводно обслужване
  • Консултации по счетоводно и данъчно законодателство, обжал-ване на ревизионни доклади и актове
  • Анализи и проекти
  • Одит и други

"Фиск" ЕООД е сключило и анекс към договора си със "Сити Пропъртис" АДСИЦ, на база на който, при възлагане от страна на "Сити Пропъртис" АДСИЦ, дружеството ще извършва и дейности свързани с:

  • Проучване и изготвяне на оценки на състоянието на пазара на недвижими имоти
  • Финансов анализ и оценка на инвестиционни проекти
  • Консултации и посредничество при сключване на сделки с нед-вижими имоти
  • Продажба, отдаване под аренда или наем на недвижими имоти, собственост на "Сити Пропъртис" АДСИЦ и др.

Работата на дружеството е съобразена с действащите национални и международни нормативни актове. Тя се характеризира с коректност и лоялност към своите клиенти и партньори.

Банка – депозитар на „Сити Пропъртис” АДСИЦ е “Райфайзенбанк (България) ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община "Средец", ул. "Гогол" № 18-20, http://www.rbb.bg
“Райфайзенбанк (България)” ЕАД е учредена през 1994 год. и притежава разрешение (лицензия) за извършване на банкова дейност № 198/16, юни 1994 год.
Разрешението за извършване на банкова дейност е актуализирано със заповед на БНБ № 100-00497/18.11.99 год.
Договорът сключен с “Райфайзенбанк (България)” ЕАД предвижда банката да съхранява паричните средства и ценни книжа на Дружеството, които то има право да притежава съгласно закона и неговия устав; извършва плащания от името и за сметка на Дружеството; извършва на действия, свързани с ценните книжа, като предоставяне на информация, отчети, изплащане на лихви, главници и др.
Банката депозитар има всички задължения, които ЗДСИЦ, ЗППЦК и наредбите по прилагането им изискват, включително:
да съхранява и отчита отделно активите на Дружеството от собствените и останалите приети за съхранение активи; да извършва всички плащания при спазване на условията, предвидени в устава и проспекта на Дружеството и осигурява използването на приходите на Дружеството в съответствие с тези актове и със закона, включително следи за спазване уставното ограничение за разходите на Дружеството, като при изпълнение на задълженията си да се ръководи от интересите на Дружеството.

Оценител на недвижимите имоти на „Сити Пропъртис” АДСИЦ, отговарящ на изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел е “Брайт КонсултООД - частна оценителска и консултантска фирма, регистрирана през 1994 г. с решение на Софийски градски съд, http://www.brightco.bg.
Основният предмет на дейност на фирмата включва:
консултантска, експертна, научно- изследователска и развойна дейност, ръководство на проекти, експертна и оценителска дейности.
“Брайт Консулт” ООД работи активно с широк кръг от клиенти – български и чуждестранни физически и юридически лица.
За гарантиране на индивидуалния подход към клиентите и комплексното им обслужване фирмата поддържа добре развита мрежа от представителства в страната.
В своята повече от 12 годишна консултантска и оценителска практика услугите, проектите и оценките, разработени и предоставени от “Брайт Консулт” ООД, никога не са били обект на негативен коментар в публичното пространство и са били приемани от нашите клиенти.
“Брайт Косулт” ООД е член на Асоциацията на българските оценители (АБО).

 
 

Новини от дружеството
Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 14.04.2016 гoд.
На 14.07.2015 год. Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква Извънредно Общо Събрание на Акционерите
Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 5.05.2015 гoд.
 

начало карта на сайта за нас проекти партньори корпоративно управление пресцентър контакти
MultiDesign Studio
виж повече виж повече